ترمینال 4
بین درب ورودی و خروجی
سالن ورودی
بلوار اصلی فرودگاه
شرق میدان فرودگاه
سالن عمومی
سالن ترانزیت